Zadania pomocy społecznej

Pomoc społeczna realizuje ściśle określone zadania w ramach prosperowania, jako instytucja o charakterze ogólnokrajowym i działającą w ramach przydziału środków finansowych z budżetu państwowego. I tak do tych głównych zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby funkcji pomocy społecznej zalicza się przede wszystkim szeroko rozumianą pracę socjalną. Do tego dochodzi także wypłacanie rozmaitych form świadczeń materialnych. W tej materii mowa chociażby o zasiłku okresowym, odwrócona osmoza jak także zasiłku celowym. Jest także wiele innych świadczeń, których wymiar zależy przede wszystkim od tego, jakie środki pieniężne zostaną przekazane z budżetu krajowego. Kolejnym zadaniem pomocy społecznej jest też analiza zjawisk, jakie wymagają tejże pomocy oraz ich skali. Dochodzi też do stworzenia systematycznej infrastruktury socjalnej oraz rozwoju wielorakich nowych form pomocy społecznej i ich wymiarów.